Grafomark | Oglasi
Najviši nivo tehničke opremljenosti‚ veliki kapaciteti za pripremu, dizajn, štampu, doradu i druge grafičke usluge.
15846
page-template-default,page,page-id-15846,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Oglasi

KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE
(sa izmjenama i dopunama koje su izvršene ZID KZ/2021 od 23.02.2021. god.)

 

Autor: Miloš Babić
Izdavač: Grafomark

 

Obavještavamo stručnu pravničku javnost da je iz štampe izašao Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske. Komentarom su obuhvaćene odredbe KZRS iz 2017. godine, kao i odredbe ZID KZRS/2021 godine koje su ugrađene u tekst komentara. Pri obradi pojedinih instituta, autor redovno ukazuje i na odgovarajuće stavove sudske prakse i time pruža mogućnost uvida u različite pristupe u njihovoj primjeni.
U posebnom dodatku, na kraju svake odredbe ili poglavlja navedena je i sudska praksa, uključujući i sudsku praksu Srbije i Hrvatske. Uz neke stavove date su i kratke napomene u kojima se ukazuje na određene propuste u tumačenju datog pitanja, kako bi se sudskoj praksi otvorile mogućnosti i za drugačije pristupe u njihovoj primjeni. Pored toga, autor je uz svako poglavlje naveo i osnovne razlike u važećem krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, sa određenim sugestijama i/ili kritičkim primjedbama. Time je pružena prilika praksi da se upozna i sa razlikama koje postoje u njihovom normativnom uređivanju, što može biti od koristi u tumačenju i primjeni krivičnog zakona, ali i eventualnom davanju određenih sugestija zakonodavcima.

Na kraju Komentara je i nezvanični prečišćeni tekst odredbi koje su izmijenjene ZID KZRS od 23. 02. 2021. godine
Osnovni cilj Komentara je da doprinese ispravnijem tumačenju i primjeni krivičnog prava.

 

Cijena knjige je 50 KM, a preko 10 primjeraka 45 KM.

 

Sve informacije se mogu dobiti na telefon: +387 51 532 189 ili e-mail: grafomark@grafomark.com

 

Izdavač i autor